Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

prawa cywilnego, w tym m.in.:

 • sporów związanych z realizacją umów i dochodzenia roszczeń w tym zakresie,
 • reprezentacji wierzycieli i dłużników w postępowaniach ze skargi paulińskiej,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • prowadzenia spraw spadkowych, m.in. w zakresie ważności testamentów, dochodzenia zachowku, działu spadku.
 • analizy i sporządzania umów sprzedaży, w tym umów przedwstępnych, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy, etc.
 • spraw konsumenckich,

windykacji należności, w tym m.in.:

 • sądowej i pozasądowej windykacji należności, a mianowicie windykacji należności na etapie przedsądowym oraz na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,
 • prowadzenia czynności uzupełniających w wypadku bezskuteczności egzekucji (np. egzekucja z majątków osobistych wspólników i członków zarządu spółek prawa handlowego),
 • reprezentacji w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych dłużników,

prawa pracy, w tym m.in.:

 • porad dotyczących prawa pracy, jak również dochodzenia roszczeń od pracodawców,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu chorób zawodowych,
 • porad i reprezentacji ubezpieczonych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • spraw związanych z własnością nieruchomości i prawami pokrewnymi,
 • roszczeń odszkodowawczych,

prawa administracyjnego, w tym m.in.:

 • reprezentacji w postępowaniach administracyjnych,
 • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentacji w postępowaniu odwoławczym,
 • sporządzania skarg oraz reprezentacji w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • pomocy w legalizacji samowoli budowlanej,
 • sporządzania skarg na bezczynność organów,
 • sporządzania pism procesowych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

prawa rodzinnego, w tym m.in.:

 • reprezentacji w sprawach alimentacyjnych,
 • reprezentacji w sprawach o ustalenie kontaktów z małoletnimi,
 • reprezentacji w sprawach o wykonywanie opieki nad małoletnimi,
 • podziału majątku,
 • spraw rozwodowych oraz o separację,

spraw o odszkodowanie, w tym m.in.:

 • dochodzenia odszkodowań komunikacyjnych oraz zadośćuczynienia z tytułu zdarzeń komunikacyjnych,
 • reprezentacji poszkodowanych w sporach z ubezpieczycielami,

prawo upadłościowego, w tym m.in.:

 • zgłaszanie upadłości konsumenckiej.