Kancelaria Radców Prawnych Gwiazda, Mazur Spółka Cywilna to nowoczesna i profesjonalna Kancelaria, świadcząca kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych działających w formie spółek prawa handlowego z sektora mikro, małych, średnich i makro przedsiębiorstw.

Świadczymy usługi głównie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawa pracy, w szczególności Kancelaria zajmuje się zagadnieniami takimi jak:
• analiza stanu faktycznego i prawnego oraz przygotowanie dokumentacji w zakresie RODO,
• doradztwo bieżące związane z prowadzeniem działalności,
• wsparcie Klientów w procesie negocjacji umów,
• dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
• przygotowywanie wniosków i zastępowanie podmiotów w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
• przygotowywanie projektów uchwał organów i wspólników spółek,
• obsługa organów spółek (zgromadzenia wspólników, zarządu, rad nadzorczych),
• zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego,
• zgłaszanie upadłości,
• restrukturyzacja zadłużenia,
• spory związane z realizacją umów i dochodzenie roszczeń w tym zakresie,
• dochodzenie należności oraz reprezentacja w sprawach z zakresu prawa gospodarczego,
• sądowa i pozasądowa windykacja należności, w tym windykacja należności na etapie przedsądowym oraz na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,
• porady dotyczące prawa pracy, jak również dochodzenie roszczeń od pracowników,
• zamówienia publiczne:
– przygotowanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, dokumentacji przetargowej,
– przygotowanie i analiza umów o zamówienie publiczne,
– reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.